Klage til Pressenævnet over Ekstrabladet

Klage til Pressenævnet over Ekstrabladet

Statsaut. revisor Kim Hersland har klaget til Pressenævnet over artikel bragt d. 10.12.2019.

 

13. december 2019

Som advokat for statsautoriseret revisor Kim Hersland klager jeg på min klients vegne over en artikel bragt i Ekstrabladet den 10. december 2019 under overskriften

”Storkriminelle sværmer om berygtet revisor”.

Der klages over

1. Artiklens krænkende og agtelsesforringende indhold i forhold til klageren;

2. Artiklens gengivelse af urigtige faktiske oplysninger.

Ad 1:
Det er uden videre klart, at artiklen ved at sammenkæde klageren med ikke alene kriminelle, men ”storkriminelle”, kunder er krænkende og egnet til at skade klagerens personlige og faglige omdømme, ligesom påstandene har, eller i hvert indebærer betydelig risiko for, væsentlig skadevirkning på klagerens erhvervsvirksomhed.
De ledsagende fotos, navnlig fra klagerens (og andres) forretningsadresse, understreger indtrykket af forsætlig krænkelse, idet ingen almen interesse varetages herved. Forholdet er i strid med de vejledende regler for god presseskik punkt B.1.
En del af oplysningerne i artiklen er faktisk urigtige, jf. nedenfor Ad 2, hvilket medvirker til dens generelt krænkende karakter i forhold til klageren.

 

Ad 2:
Artiklen indeholder urigtige og ufuldstændige oplysninger på flere punkter. Følgende er særligt graverende:

a.

Underskrev for bandeleder

Få måneder efter den udskudte karantænedom underskrev revisoren regnskabet for et firma, hvor direktøren var en kendt bandeleder fra Københavnsområdet. Vedkommende har fået årelange fængselsdomme for blandt andet våbenhandel og knivstikkeri.

Klageren er bekendt med, at det må dreje sig om selskabet R….Holding ApS. Klageren havde i 2015 haft forbindelse alene med en kvinde, BH, der optrådte som selskabets stifter og direktør. Klageren har aldrig mødt nogen person i tilknytning til dette eller andre selskaber, som kan beskrives som bandeleder. Klageren reviderede og underskrev årsrapport for perioden 5. april – 31. december 2015, en årsrapport, som udviste, at selskabet ikke havde haft driftsindtægter i perioden. Klageren fratrådte som revisor efter regnskabsaflæggelsen.

b.

Men i de følgende år har en stribe andre selskaber med dømte kriminelle i ledelsen haft ham tilknyttet som revisor.
En af direktørerne har fået fem års fængsel for indsmugling af flere hundrede kilo hash, en anden er dømt for bedrageri og skattesvig, mens en tredje direktør er idømt fængsel for at stå bag et skunklaboratorium.

Klageren antager bestemt, at der med sidste led i det citerede henvises til Per Haagensen Larsen, se om dommen f.eks. https://sn.dk/Holbaek/Skunk-sag-fra-Ugerloese-Dom- staar-ved-magt/artikel/
Det ligger fast og kan konstateres ved en blot summarisk gennemgang af data på CVR/Erhvervsstyrelsen, at klageren aldrig har ydet revisionsbistand til eller underskrevet regnskaber for selskaber ejet, kontrolleret eller ledet af Haagensen Larsen.
Klageren antager endvidere, at artiklen henviser til Jesper Jørgensen som den, der er dømt for bedrageri og skattesvig. Om sagen se f.eks. https://ekstrabladet.dk/112/falleret-rigmand-doemt-skjulte-kunst-og-galop-gevinster/
Klageren var notorisk ikke tilknyttet Jesper Jørgensen eller dennes selskaber. Klageren var revisor for selskaber i en koncern ejet/kontrolleret af TF (antagelig Jesper Jørgensens ægtefælle). Klageren fratrådte som revisor i 2015.
De under a og b omtalte forhold burde Ekstrabladet have sikret sig sandfærdig gengivelse af ved forelæggelse for klageren inden offentliggørelsen, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.3.

c.
Fik karantæne
Egentlig så det ud til, at revisoren skulle bremses i februar 2016.
Her havde Revisornævnet fået nok af Kim Hersland, der fik frataget sin godkendelse til at arbejde som revisor. Det var første gang i 10 år, at nævnet straffede en revisor så hårdt.

Ekstrabladet er bekendt med Revisornævnets afgørelser, herunder at klageren i 2011 anmeldte en hvidvasksag og mistanke om risiko for skattesvig i størrelsesordenen 20 mio. kr. til såvel Bagmandspolitiet som Skat København. Ekstrabladet er ligeledes bekendt med, at henvendelsen til Skat København skete efter forudgående henvendelse til direktionen i Skat København, som vejledte klageren om, at der i den situation var anmeldelsespligt for revisorer. Revisornævnet har været uenig i Skats vurdering og fastsat en sanktion for brud på tavshedspligten.
Det havde været forventeligt og rimeligt, om det var fremgået af artiklen, at ”karantænen” var udløst af denne grund, ikke mindst i lyset af den almen interesse, som i dag knytter sig til professionelle aktørers adfærd/undladelser i forbindelse med hvidvasklovgivningen.

d.
Hans revisionsfirma er blevet ransaget af Bagmandspolitiet,….

Oplysningen er korrekt, men mangelfuld.
Ekstrabladet er bekendt med, at ransagningen fandt sted i 2004, og at ransagningen skete samtidig med en ransagning i samme sag hos et større københavnsk advokatfirma efter reglerne om ransagning hos en ikke mistænkt.
Det ville have været rimeligt og forventeligt, at Ekstrabladet havde ledsaget den i øvrigt korrekte oplysning om ransagning med de nævnte omstændigheder. Undladelsen heraf strider mod de vejledende regler for god presseskik punkt A.1.

e.
Direktør i ædelstensfirma
I den seneste tid er det dog ikke jobbet som revisor, der har skabt opmærksomhed omkring Kim Hersland. Han er nemlig også finansdirektør i koncernen Northcapital, der hævder at eje ædelsten for flere milliarder kroner.

Ekstrabladet er bekendt med, at journalist Nicolaj Vorre adskillige gange er blevet tilbudt et tilbundsgående interview og en fysisk besigtigelse af Northcapital’s aktiver i Berlin, men i omkring halvandet år konsekvent har afslået disse tilbud.
Det havde været rimeligt og forventeligt, at Ekstrabladet havde undersøgt sagen til bunds, når tilbuddet herom forelå, i stedet for at insinuere tvivl om aktivernes tilstedeværelse og/eller værdi.

f.
Det i artiklen og på Ekstrabladets forside den 10. december 2019 benyttede fotografi af klageren er downloaded fra NorthCapital’s website og bragt uden tilladelse i strid med fotografens ophavsret, hvilket bestyrker det almindelige indtryk af artiklen som tendentiøs og groft krænkende i forhold til klageren.
Dette brev er sendt tillige til ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen, Ekstrabladet, til orientering.

Med venlig hilsen
Allan Lund Christensen

 

DOWNLOAD

OK

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. By clicking “OK”, you consent to the storing on your device of all the technologies described in our Privacy Policy. We urge you to read our Privacy Policy to better understand how we maintain our site, and how we may collect and use visitor data.

Read more